میکسر بتن را بار ها در سطح فضا های ساخت و ساز دیده اید. در این دستگاه یک مخزن بزرگ حول محوری در گردش می باشد و نیروی این گردش را از طریق موتور هایی بنزینی و یا برقی و گاها دیزلی تامین خواهد کرد.

وظیفه میکسر بتن ،ساخت بتن در درجات مرغوب آن است. این دستگاه همراه با یک مخزن حجیم بتن که دائما در حال گردش خواهد بود، مواد اولیه در طرح اختلاط بتن را در هم ریخته و در نهایت بتن مورد نظر را آماده خواهد ساخت.

از آنجا که میکسر در ترجمه تحت الفظی در زبان عربی معنی مخلوط کردن پیدا می کند، نام میکسر بتن در عربی با عنوان خلاطه انتخاب شده است.اما چرا این نام عربی در ایران مورد استفاده قرار می گیرد؟چون در استان های جنوبی کشور جایی که مردمان عرب زبان حضور دارند، برای آنها هم میکسر بتن نامی جز خلاطه نخواهد داشت.

و به مرور زمان این نام در سطح فضا های ساخت و ساز نزد پیمانکاران استفاده شده است؛ بعضی از افراد فکر می کنند که خلاطه چیزی متفاوت از میکسر بتن می باشد.