1. بازدید موانع کوتاه و بلند دربرد کاری تاور کرین

2. بررسی محدوده کارگاه محل استقرار تاور کرین از نظر تجمع نیروی انسانی

3. شناسایی وجود شبکه هوایی برق در برد کاری تاور کرین

4. شناسایی مناطق عمومی مثل خیابان و کوچه و بازار در محدوده شعاع کارکرد دستگاه

5. هیچ تعمیر کار تاور کرین بدون راننده تاور کرین حق بالا رفتن از دستگاه را ندارد.

6. استفاده از لباس کار ،کلاه ایمنی ،دستکش مخصوص (دستکش الکتریکال)و کفش مناسب در حین انجام پروژه

7.استفاده از کمربند ایمنی در هر ارتفاعی  اجباری می باشد.

8. قبل از شروع کار باید از صحت نردبانهای تاور کرین ،حفاظ نردبانها ، حفاظهای کاج تاور کرین ،حفاظهای ته فلش و حفاظهای استراحت گاه اطمینان حاصل کرد و در ضمن بررسی کنید که آغشته به روغن یا گریس نباشد که موجب سر خوردن می شود.

9. هنگام بالارفتن از دستگاه حتما در محل های تعیین شده استراحت کنید.

10. به کار بردن دستکش مکانیکال هنگام انجام کارهای مکانیکی اجباری می باشد.

11. بررسی کنید دست ها و کفش ها آغشته به روغن نباشد و یا چرب نباشد.

12. کیف ابزار همیشه همراه تیم تعمیرات تاور کرین باشد.

13. هنگام بالا و پایین رفتن از تاور کرین دقت کنید تا دست و پاها را در مکانی درست قرار دهید و مواظب سر خود باشید.